Program lojalnościowy

 Zapraszamy do udziału w programie lojalnościowym Społem znaczy Razem!

Jeśli jesteś tu po raz pierwszy najpierw dokonaj aktywacji konta a następnie zaloguj się.


INFOLINIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "SPOŁEM ZNACZY RAZEM"

tel: 48 340-21-70(opłata jak za połączenie lokalne)
czynna w dni powszednie w godzinach 7.00 - 15.00Aktywacja karty uczestnika możliwa jest po przekazaniu przez sklep formularza rejestracyjnego do Punktu Obsługi Klienta (POK) 
w siedzibie spółki SPOŁEM RADOM. 
Opóźnienia wynikające ze specyfiki nanoszenia danych przez POK mogą potrwać nie dłużej niż 10 dni od momentu otrzymania karty.
Wyłącznie po naniesieniu danych przez POK, możliwa jest aktywacja karty.
 

 
Jak odbywa się rejestracja uczestnika.


 

Regulamin Programu lojalnościowego „Społem znaczy razem"

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą „Społem znaczy razem”.

 2. Organizatorem Programu jest SPOŁEM RADOM Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 8, 26-600 Radom wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000133344 – zwana dalej Organizatorem.

 3. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie określone przez Organizatora.

 4. Program prowadzony jest w sklepach Organizatora, objętych Programem i oznaczonych logo Programu. Załącznikiem do Regulaminu jest lista placówek Organizatora biorących udział w Programie.

§ 2. Wyjaśnienie pojęć

 1. Program – Program lojalnościowy pod nazwą „Społem znaczy razem” prowadzony przez Organizatora.

 2. Sklepy – placówki oferujące towary lub usługi w ramach Programu.

 3. Uczestnik – osoba, która ukończyła 18 lat i bierze udział w Programie.

 4. Konto Uczestnika – indywidualne konto w aplikacji Programu, na którym są rejestrowane transakcje, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów, gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.

 5. Stan konta – liczba zgromadzonych przez Uczestnika Programu punktów.

 6. Karta Klienta – plastikowa lub elektroniczna Karta Programu „Społem znaczy razem”.

 7. Kod Karty – Kod EAN na karcie lojalnościowej, którego odczytanie przez system kasowy powoduje przypisanie numeru Karty Uczestnika do jego transakcji i naliczenie punktów na koncie Uczestnika.

 8. Formularz rejestracyjny – Formularz, zawierający dane Uczestnika oraz jego akces do Programu.

 9. Punkty dodatkowe – punkty przyznawane dodatkowo, np. okresowo lub za wybrane formy aktywności zakupowej.

 10. Partner – inny podmiot oferujący Uczestnikom w ramach Programu towary lub usługi na preferencyjnych warunkach, określonych w porozumieniu zawartym z Organizatorem.

 11. Bon Społem – wydany przez Organizatora w zamian za zgromadzone w trakcie Programu punkty, który uprawnia do bezgotówkowego nabycia towarów o wartości wskazanej na Bonie Społem w sklepach objętych Programem.

 12. Nagroda dodatkowa – nagroda, która może zostać przyznana Uczestnikowi przez Organizatora w ramach dodatkowych promocji.

 13. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 3. Warunki udziału w Programie

 1. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zgłosiła akces uczestnictwa w Programie i której wydano Kartę Klienta. W programie nie mogą uczestniczyć pracownicy sklepów SPOŁEM RADOM Sp. z o.o.

 2. Regulamin znajduje się w każdej uczestniczącej w Programie placówce Organizatora i okazywany jest na prośbę Uczestnika, a także na stronie www.radom.spolem.org.pl.

 3. Wszelkie dane dotyczące Uczestnika oraz informacje przez niego przekazane traktowane będą przez Organizatora w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

 4. Karta Klienta wydawana jest Uczestnikom Programu w sklepach Organizatora, po złożeniu podpisu pod prawidłowo wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Formularzem rejestracyjnym.

 5. W przypadku utraty Karty Uczestnik Programu jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie nowej Karty. Za wydanie nowej Karty zostanie pobrana opłata w wysokości 5 zł. Karty uszkodzone lub zużyte podlegają wymianie nieodpłatnie , pod warunkiem zwrotu Karty.

 6. Kartą Klienta może posługiwać się jedynie Uczestnik , którego podpis widnieje na Formularzu rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z dokonaniem transakcji przez osoby nieupoważnione, utratą lub uszkodzeniem Karty Klienta. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za Kartę Klienta oraz za transakcje na koncie Klienta dokonane z jej użyciem.

 7. Uczestnik Programu może sprawdzić stan konta Uczestnika poprzez stronę www.radom.spolem.org.pl w sklepach objętych Programem - poprzez terminal PeP lub poprzez infolinię nr tel. 48 340-21-70.

 8. Karta jest własnością Organizatora. Zgubienie Karty winno zostać jak najpilniej zgłoszone do Organizatora e-mailem na adres: pok@pssradom.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 48 340-21-70 , w dni robocze, w godzinach 7 – 15.

§ 4. Dane osobowe

 1. Organizator wskazuje, że do realizacji umowy zawartej z Uczestnikiem Programu, której przedmiotem jest udział w Programie, niezbędne jest przetwarzanie przez Organizatora kategorii danych osobowych oznaczonych symbolem „*” (gwiazdki) w Formularzu rejestracyjnym.

 2. Dane osobowe Uczestnika Programu pobierane przez Organizatora i przetwarzane w celu realizacji Programu, obejmują: imię i nazwisko, PESEL (a poprzez ten identyfikator – płeć i datę urodzenia), datę imienin, adres do korespondencji, nr Karty oraz datę przystąpienia do Programu, nr telefonu, adres e-mail (dalej: „Dane osobowe”).

 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Programu, na co składa się m. in.:

a) naliczenia punktów za wykonane zakupy;

b) aktualizacja Stanu konta Uczestnika Programu;

c) dezaktywacja punktów, o których mowa w § 6 pkt. 7;

d) dokonywanie korekt na Koncie Uczestnika;

e) wymiana punktów na nagrody;

f) przyznanie Bonu Upominkowego przez Organizatora.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Organizatora, o których mowa w pkt. 2. powyżej, w celu, o którym mowa w pkt. 3. powyżej, jest wykonanie umowy, której stroną jest Uczestnik Programu (art. 6. ust. 1. lit. b RODO).

 2. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Organizatora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do obsługi i dystrybucji nagród (np. usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi doradcze i prawnicze).

 3. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu, przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony wzajemnych roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązku prawnego.

 4. Każdy Uczestnik Programu ma prawo żądać od Organizatora dostępu do swoich Danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych posiadanych przez Organizatora, ma prawo również do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych, jeśli okaże się, że są nieprawidłowe. Każdy Uczestnik Programu może również wystąpić do Organizatora z żądaniem usunięcia swoich Danych Osobowych, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia danych.

 5. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach określonych w RODO.

 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 7. Podanie Danych osobowych oznaczonych w Formularzu rejestracyjnym symbolem „*” (gwiazdki) jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, a ich niepodanie skutkuje niemożliwością zawarcia umowy i korzystania z Programu. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może spowodować ograniczenie w dostępności do niektórych funkcjonalności w ramach Programu.

§ 5 Zgoda Uczestnika

 1. Dane osobowe Uczestnika Programu, mogą być przetwarzane również w innych celach, w zależności od udzielonej przez Uczestnika zgody / zgód. Za wyrażanie zgody uważa się zaznaczenie przez Uczestnika symbolem „x” okienka TAK przy wybranej zgodzie.

 2. Uczestnik Programu ma możliwość wyrażenia zgody na przekazywanie mu przez Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowej jest zgoda Uczestnika (art. 10. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. 2017.1219). Organizator może przetwarzać Dane osobowe Uczestnika w celu wskazanym w zdaniu poprzedzającym do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika.

 3. Uczestnik Programu może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych oraz danych o transakcjach i zakupach dokonywanych w trakcie trwania Programu, w celu określenia przez Organizatora preferencji osobistych i zachowań Uczestnika (zasada i znaczenie), aby Organizator mógł przygotować i zaproponować produkty lub usługi najlepiej dopasowane do potrzeb (konsekwencje) Uczestnika (profilowanie). Uczestnik ma prawo nie podlegać decyzjom opierającym się zautomatyzowanym przetwarzaniu (profilowaniu). Organizator może przetwarzać Dane osobowe oraz dane o transakcjach i zakupach Uczestnika, na podstawie wyrażonej zgody przez Uczestnika i tylko do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika Programu.

 4. Uczestnik może w dowolnym momencie wycofać każdą ze złożonych zgód. Cofnięcie którejkolwiek ze zgód (na wysyłanie informacji handlowych oraz na profilowanie), nie powoduje utraty zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

 5. Uczestnikowi przysługują odpowiednio uprawnienia wskazane w § 4., pkt 7. – 9. powyżej.

§ 6. Zapisywanie transakcji, gromadzenie korzyści

 1. Posiadacz Karty Klienta gromadzi punkty poprzez zakup towarów lub usług w sklepach Organizatora, uczestniczących w Programie. Z transakcji zakupu wyłączone zostają(punkty nie są przyznawane): papierosy i wyroby tytoniowe, alkohol, bilety komunikacji, doładowania oraz opłaty rachunków.
  Od transakcji zakupu, przy których Uczestnik Programu realizuje Bon społem, punkty nie będą naliczane od całej wartości paragonu.

 2. Warunkiem naliczenia punktów jest okazanie Karty Klienta kasjerowi, odczytanie Kodu Karty Klienta i zarejestrowanie transakcji w systemie kasowym.

 3. Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5 złotych wartości zakupu Uczestnik otrzymuje 1 punkt, natomiast za zgromadzone:

  300 punktów przysługuje Bon o wartości 20 złotych
  500 punktów przysługuje Bon o wartości 50 złotych

 4. Rejestracja transakcji jest możliwa wyłącznie w chwili jej dokonania.

 5. Punkty Programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję.

 6. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.

 7. Zgromadzone punkty ważne są minimum 12 miesięcy . Każdego roku 1 kwietnia zostanie wykonana jednorazowa dezaktywacja punktów starszych niż rok.

 8. W przypadku zwrotu towaru przy zakupie, którego naliczone zostały punkty, ich liczba zostanie skorygowana na Koncie Uczestnika o wartość zwrotu.

§ 7. Wymiana punktów na Kupony Społem

 1. Zgromadzone punkty podlegają wymianie na Bony Społem.

 2. W celu wymiany punktów na Bon Społem, Uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów winien zażądać wydrukowania Bonu z terminala w dowolnym sklepie Organizatora Programu.

 3. Po wydrukowaniu Bonu Społem z konta Uczestnika zostanie automatycznie odjęta odpowiadająca wartości Bonu ilość punktów.

 4. Bon może być zrealizowany w sklepach Organizatora od momentu jego otrzymania do dnia określonego na Bonie. W celu realizacji Bonu Społem należy go przekazać kasjerowi oraz okazać Kartę Klienta.

 5. Bon Społem posiada swój nominał, uprawnia on do dokonywania zakupów bezgotówkowych za towary oferowane do sprzedaży w chwili realizacji Bonu w danym sklepie. Bony nie podlegają wymianie na pieniądze, oraz podczas ich niepełnej realizacji nie jest wydawana z nich reszta.

 6. Punkty gromadzone na koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

 7. W przypadku gdy łączna wartość odbieranych przez Uczestnika w jednym dniu nagród przekroczy wartość 2000 zł, Organizator pobierze od Uczestnika zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 10 % łącznej wartości wydawanych nagród. Warunkiem wydania nagród jest wówczas wniesienie przez Uczestnika określonej powyżej opłaty.

 8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w sklepie Organizatora objętym Programem, pocztą na adres Organizatora lub za pomocą Formularza na stronie www.radom.spolem.org.pl. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Organizator powiadomi Uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie na stronie www.radom.spolem.org.pl. z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

 2. Program prowadzony jest bezterminowo. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu Programu Organizator powiadomi Uczestników na miesiąc wcześniej na stronie www.radom.spolem.org.pl oraz w sklepach Organizatora.

 3. W przypadku zakończenia Programu wszyscy uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo do Bonu powinni przeprowadzić procedurę zamówienia Bonu Społem zgodnie z § 7 w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia Programu.

 4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Programie Uczestnik powinien złożyć taką deklarację na piśmie i dokonać zamówienia Bonu Społem, jeśli nabył prawo do jego otrzymania.

 5. Z dniem 31.05.2021r. traci moc Regulamin z dnia 25.05.2018r.

 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2021r.